Servicii si Acte necesare pentru SUCCESIUNI

Competența pentru dezbaterea succesiunii apartine notarului public care își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei în care defunctul a avut ultimul domiciliu. Pentru Bucuresti, este competent orice notar public, indiferent de sectorul in care acesta are sediul.

ACTE NECESARE PENTRU SUCCESIUNI

-Certificatul de deces

-Acte de stare civila pentru moștenitori

-Hotărâri judecătoresti sau certificate de divorț (daca e cazul)

-Declarațiile de opțiune succesorală (dacă au fost acordate)

-Testamentul (pentru mostenirile testamentare)

-In cazul succesibililor incapabili (minori, persoane puse sub interdicție judecatorească, etc), în lipsa unui tutore, se va numi prin dispozitia primarului un curator special.

-Acte de proprietate – contracte de vânzare-cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, act de dare în plată, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, titluri de proprietate.

– certificat fiscal emis de ANAF

-Certificatul de atestare fiscală pentru bunurile ce compun masa succesorală eliberat de organul fiscal competent

– încheierea de întabulare și documentatia cadastrala (plan de amplasament și releveu)  – daca exista

– actul de concesiune și adeverința eliberată de administrația cimitirului în care este amplasat locul de veci

  • Certificate de actionar
  • Extrase cont

PROCEDURA SUCCESORALA

  1. Prezentarea documentelor necesare si completarea cererii pentru deschiderea procedurii succesorale (se poate face de catre oricare dintre mostenitori pe baza careia dosarul este pus pe rolul biroului notarial sesizat
  2. Audierea a 2 martori (persoane care sa il fi cunoscut pe defunct si care sa nu fie rude cu defunctul). Cei 2 martori trebuie sa fie persoane stiutoare de carte, sa fie majori si sa nu fie pusi sub interdictie
  3. Solutionarea (eliberarea certificatului de mostenitor)

In cadrul procedurii succesorale notarul public poate acorda mai multe termene pentru completarea documentelor prezentate sau pentru audierea altor martori relevanti.

COSTURI PENTRU SUCCESIUNI

Onorariul se calculează in functie de valoarea masei succesorale (activ si pasiv) potrivit formulei de calcul prevăzută de ANEXA Nr. 3 la Ordinul Ministerului Justiției Nr. 46/C/2011 privind normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici.

In cazul in care succesiunea este dezbatuta dupa expirarea termenului de 2 ani de la data decesului, moștenitorii vor datora impozitul căte stat in cuantum de 1% din valoarea imobilelor care compun masa succesorală.